Bireysel Yaşam Sigortaları / Kredi Kartı Ödeme Güvencesi
Teminatlar Nedir?

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi, işsizlik durumunda, siz yeni bir iş buluncaya ya da işinizin başına dönünceye kadar geçecek sürede kredi kartı borçlarınızı teminat altına alır.

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi, gelir kaybınıza yol açacak beklenmedik ( istem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik, uzun süreli hastanede yatma gibi) durumlarda kredi kartı borçlarınıza ödeme güvencesi sunan bir yaşam sigortasıdır.

Sigorta süresi içinde gerçekleşecek olası yaşam kaybı ve tam maluliyet riskleri de sigorta ile teminat altına alınır.

Faydalanacağınız teminatlar riskin gerçekleştiği andaki istihdam durumunuza göre belirlenir.

İstem Dışı İşsizlik Teminatı: Bir işveren yanında maaşlı çalışırken kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden kişilerin uğradıkları gelir kaybından doğabilecek kredi kartı borcu ödeyememe riskini güvence altına alır.

İstem Dışı İşsizlik Teminatından yararlanacak kişiler, aynı iş yerinde 180 gün boyunca aralıksız çalışmış ve İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) işsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneğine hak kazanmış çalışanlardır.

Geçici İş Göremezlik Teminatı: Kamu ya da serbest çalışanların, poliçede tanımlanan bir olay neticesinde geçici olarak iş göremez hale gelmeleri durumunda sigortadan yararlanmasını sağlar.

Gündelik Hastane Teminatı: Herhangi bir işte çalışmayanların (öğrenci, ev hanımı, emekli gibi) bir kaza veya hastalık sonucu 7 günden daha uzun süren yatarak hastane tedavilerinde tazminat ödemesini kapsayan bir teminattır.

Gelir kaybını karşılayacak teminatlar dönüşümlü teminatlardır. Teminat, gelir kaybının gündeme geldiği dönemdeki istihdam durumunuz esas alınarak belirlenir.

Yaşam Kaybı ve Maluliyet Teminatları

Yaşam Kaybı Teminatı: Sigorta süresi içinde gerçekleşecek olası bir yaşam kaybı durumunda hasar gerçekleşmeden önceki son hesap özetindeki toplam borç kredi kartı hesabına yatırılır. Borç kapatıldıktan sonra varsa kalan tutar lehdarlara ödenir.

Tam Maluliyet Teminatı: Sigorta süresi içinde sigortalının tam ve kat’i şekilde malul olması durumunda hasar gerçekleşmeden önceki son hesap özetindeki toplam borç kredi kartı hesabına yatırılır. Borç kapatıldıktan sonra varsa kalan tutar lehdarlara ödenir.

Ne Kadar Prim Ödemeniz Gerekiyor?

Sigorta primi, kredi kartı ekstrenizdeki aylık toplam borcunuzun %1’i kadardır.
Eğer borcunuz yoksa prim tahsil edilmez.

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi teminatı altındaki kredi kartının borcu* için teminat üst sınırı 10.000 TL’dir.

Güvence kapsamındaki kredi kartınıza ait toplam borcun %1’i tutarındaki prim, kartınızın bir sonraki ekstresine yansıyacak şekilde tahsil edilir.

Örneğin son ekstrenizdeki toplam borç tutarınız 1.000 TL ise bir sonraki ekstrenize yansıyacak sigorta primi 10 TL’dir.

(*) Teminat kapsamında alınacak ve prim hesaplamasına konu olacak toplam borç tutarı o tarihe kadar yapmış olduğunuz tüm harcamalar ile gelecekte ödeyeceğiniz taksit tutarlarınızı da içermektedir. Eğer toplam borç tutarı 10.000 TL’nin üstündeyse 10.000 TL’ye kadar olan kısım üzerinden prim hesaplaması yapılır ve güvence altına alınır.

Bilmeniz Gerekenler

Sigorta süresi 1 yıldır. Aksi kararlaştırılmadıkça her yıl 1 yıl süreyle uzatılabilir.

Sigorta başlangıç yaşı 18-60 yaş arasındadır. Sigorta başladıktan sonra uygun şartlarda 65 yaşına kadar yenilenebilir.

Primler, teminat kapsamındaki kredi kartı toplam borcunun %1’i oranında belirlenir. Bir sonraki kredi kartı ekstresine yansıyacak şekilde tahsil edilir.

Sigorta kapsamında güvence altına alınacak kredi kartı borçları için üst sınır 10.000 TL’dir.

Poliçe Türk Lirası olarak düzenlenir.

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi, Yapı ve Kredi Bankası’na ait kredi kartı borçlarını teminat altına alır. Business, Trio ve Bayii kartları kapsam dışındadır.

Tazminat tutarları gün esaslı hesaplanır, aylık olarak ödenir.

Vefat ve maluliyet teminatı zorunlu teminattır. Dönüşümlü teminatlarda (istem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik ya da uzun süreli hastanede yatarak tedavi), sigortalı gelir kaybının ortaya çıktığı andaki istihdam durumuna bağlı olarak bu teminatlardan sadece birisine hak kazanır.

İstem dışı işsizlik teminatından yararlanabilmek için, ayrıldığınız işyerinizde son 6 aydır aralıksız çalışmış olmanız ve Türkiye İş Kurumu’ndan işsizlik ödeneği alıyor olmanız gereklidir.

İstem dışı işsizlik teminatı, geçici iş göremezlik teminatı ve gündelik hastane teminatı için muafiyet süresi sigorta başlangıç tarihinden itibaren 120 gündür.

Tazminat, istem dışı işsizlik ya da geçici iş göremezlik durumunun ortaya çıkmasından sonra 30 günlük, gündelik hastane tazminatının ödenebilmesi için hastaneye yatıştan sonra 7 günlük bekleme süresi uygulanır. Bekleme süresi için ödeme yapılmaz.

İstem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik ve gündelik hastane tazminatları, güvence kapsamında bulunan kredi kartının riskin gerçekleştiği tarihteki toplam ekstre borcu üzerinden hesaplanarak ödenir. Risk tarihindeki toplam kredi kartı borcu %40'lık taksitler halinde riskin devam etmesi koşuluyla 3 ay boyunca kredi kartı hesabına yatırılır.

Aynı ya da ilişkili nedenden kaynaklanan durumlarda yeniden tazminat alabilmek için bekleme süresi 6 aydır. Geçici iş göremezlik ya da gündelik hastane tazminatı teminatlarından farklı bir nedenle yararlanabilmek için bekleme süresi 1 aydır.

Bir sigortalı vefat veya maluliyet dışında kalan istem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik ve gündelik hastane tazminatı teminatlarından en çok iki kez, toplam 6 ay yararlanabilir.

Birden fazla kredi kartınız teminat kapsamındaysa borçlar hesap kesim tarihlerine göre önceliklendirilerek ödenir.